Titularidade da sede

Titularidade da sede

O artigo 6.1 do Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, establece que se debe proporcionar a identificación da sede, así como do órgano ou órganos titulares e dos responsables da xestión e dos servizos postos a disposición na mesma.

A titularidade da sede electrónica corresponderalle á Subsecretaría do Departamento.

A xestión tecnolóxica da sede será competencia da División de Sistemas da Información e Comunicacións.

Serán responsables da xestión, contidos e servizos postos a disposición dos cidadáns na sede electrónica, os titulares dos centros directivos do Departamento. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.

A xestión dos contidos comúns da sede e a coordinación cos centros directivos do Departamento corresponderalle á División de Sistemas da Información e Comunicacións.