X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Titularidade da sede

Titularidade da sede

O artigo 6.1 do Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, establece que se debe proporcionar a identificación da sede, así como do órgano ou órganos titulares e dos responsables da xestión e dos servizos postos a disposición na mesma.

A titularidade da sede electrónica corresponderalle á Subsecretaría do Departamento.

A xestión tecnolóxica da sede será competencia da División de Sistemas da Información e Comunicacións.

Serán responsables da xestión, contidos e servizos postos a disposición dos cidadáns na sede electrónica, os titulares dos centros directivos do Departamento. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.

A xestión dos contidos comúns da sede e a coordinación cos centros directivos do Departamento corresponderalle á División de Sistemas da Información e Comunicacións.