Titularitat de la seu

Titularitat de la seu

L’article 6.1 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que s’ha de proporcionar la identificació de la seu, així com de l’òrgan o òrgans titulars i dels responsables de la gestió i dels serveis posats a disposició en aquesta.

La titularitat de la seu electrònica correspon a la Subsecretaria del Departament.

La gestió tecnològica de la seu és competència de la Divisió de Sistemes de la Informació i les Comunicacions.

Són responsables de la gestió, els continguts i els serveis posats a disposició dels ciutadans en la seu electrònica, els titulars dels centres directius del Departament. La responsabilitat es correspon amb les competències que cada un dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.

La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb els centres directius del Departament correspon a la Divisió de Sistemes de la Informació i les Comunicacions.