X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Suxestións e queixas

Suxestións e queixas

Seguindo o indicado no artigo 3.2 do Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, proporciónase a continuación información sobre os medios dispoñibles para a formulación de suxestións e queixas.

1.    Os medios dispoñibles para a formulación de queixas e suxestións en relación co contido, xestión e servizos ofrecidos na sede que se crea na presente Orde, serán as seguintes:

   a)    Presentación presencialmente ou por correo postal perante os rexistros do Departamento, dirixidas aos órganos responsables, de acordo co procedemento establecido no artigo 15 do Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade da Administración Xeral do Estado.
   b)    Presentación telemática a través da sede electrónica, cuxo enderezo de referencia é https://sede.administracionespublicas.gob.es/

2.    Non se considerarán medios para a formulación de queixas e suxestións os servizos de asesoramento electrónico ao usuario para a correcta utilización da sede, independentemente da súa obriga, cando existan, de atender os problemas que susciten os cidadáns.