Suxestións e queixas

Suxestións e queixas

Seguindo o indicado no artigo 3.2 do Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, proporciónase a continuación información sobre os medios dispoñibles para a formulación de suxestións e queixas.

1.    Os medios dispoñibles para a formulación de queixas e suxestións en relación co contido, xestión e servizos ofrecidos na sede que se crea na presente Orde, serán as seguintes:

   a)    Presentación presencialmente ou por correo postal perante os rexistros do Departamento, dirixidas aos órganos responsables, de acordo co procedemento establecido no artigo 15 do Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade da Administración Xeral do Estado.
   b)    Presentación telemática a través da sede electrónica, cuxo enderezo de referencia é https://sede.administracionespublicas.gob.es/

2.    Non se considerarán medios para a formulación de queixas e suxestións os servizos de asesoramento electrónico ao usuario para a correcta utilización da sede, independentemente da súa obriga, cando existan, de atender os problemas que susciten os cidadáns.