Suggeriments i queixes

Suggeriments i queixes

Seguint el que s’ha indicat en a l’article 3.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, es proporciona a continuació informació sobre els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

1.    Els mitjans disponibles per a la formulació de queixes i suggeriments pel que fa al contingut, la gestió i els serveis oferts en la seu que es crea en la present ordre, són els següents:

   a)    Presentació presencial o per correu postal davant els registres del Departament, dirigides als òrgans responsables, d’acord amb el procediment establert en l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat de l’Administració General de l’Estat.
   b)   Presentació telemàtica a través de la seu electrònica, l’adreça de referència de la qual és https://sede.administracionespublicas.gob.es/

2.    No es consideraran mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments els serveis d’assessorament electrònic a l’usuari per a la utilització correcta de la seu, sense perjudici de l’obligació, quan existeixin, d’atendre els problemes que suscitin els ciutadans.