X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Suggeriments i queixes

Suggeriments i queixes

Seguint el que s’ha indicat en a l’article 3.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, es proporciona a continuació informació sobre els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

1.    Els mitjans disponibles per a la formulació de queixes i suggeriments pel que fa al contingut, la gestió i els serveis oferts en la seu que es crea en la present ordre, són els següents:

   a)    Presentació presencial o per correu postal davant els registres del Departament, dirigides als òrgans responsables, d’acord amb el procediment establert en l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat de l’Administració General de l’Estat.
   b)   Presentació telemàtica a través de la seu electrònica, l’adreça de referència de la qual és https://sede.administracionespublicas.gob.es/

2.    No es consideraran mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments els serveis d’assessorament electrònic a l’usuari per a la utilització correcta de la seu, sense perjudici de l’obligació, quan existeixin, d’atendre els problemes que suscitin els ciutadans.