X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

No artigo 26.5 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, indícase que cada sede electrónica na que estea dispoñible un rexistro electrónico determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela, os días que se considerarán inhábiles aos efectos dos apartados anteriores.

Facilítase a continuación a resolución que o indica, publicada no BOE do día 11 de decembro de 2010.

 

Resolución do 9 de Decembro de 2010, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2011, a efectos de cómputo de prazo. [PDF] [239 KB]

 

Corrección de erratas da Resolución do 9 de Decembro de 2010, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2011, a efectos de cómputo de prazo. [PDF] [232 KB]