Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

En l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques, es determina que l'Administració General de l'Estat ha de fixar, amb subjecció a l'calendari laboral oficial i en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de l'còmput de terminis. S'estableix, a més, que aquest calendari s'ha de publicar abans de l'inici de cada any en el diari oficial que correspongui, així com en altres mitjans de difusió que en garanteixin el coneixement generalitzat.

Com a novetat, l'esmentada Llei 39/2015, en el seu article 30.2, exclou els dissabtes de l'còmput de terminis.

En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, el calendari de dies inhàbils és publicat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública.

D'acord amb això, pot consultar el calendari de dies inhàbils aprovat per a l'any 2020: Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.

Calendari de dies inhàbils aprovat per a l'any 2021: Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021.