X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils


En l’article 26,5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,  s’indica que cada seu electrònica en què estigui disponible un registre electrònic determinarà, segons l’àmbit
territorial en què el titular exerceix les seves competències, els dies que es consideraran inhàbils als efectes dels apartats anteriors.

Tot seguit es facilita la resolució que ho indica, publicada en el BOE del dia 11 de desembre de 2010.

 

Resolució de 9 de Diciembre de 2010, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2011, a l’efecte de còmput de termini. [PDF] [239 KB]

 

Correcció d’errates de la Resolució de 9 de Diciembre de 2010, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2011, a l’efecte de còmput de termini. [PDF] [232 KB]