X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Accesibilidade

Accesibilidade

Os sitios web das administracións públicas teñen o deber de cumprir cos criterios de accesibilidade indicados na norma UNE 139803:2004.


O Ministerio de Política Territorial traballa nun proceso de mellora continua para que os seus portais web cumpran cos principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos no artigo 4 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.