Accesibilitat

Accesibilitat

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d’accessibilitat indicats en la norma UNE 139803:2004.


El Ministeri de Política Territorial treballa en un procés de millora contínua perquè els seus portals web compleixin els principis d’accessibilitat i usabilitat, establerts en l’article 4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.