X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, no seu artigo 28, regula a práctica da notificación por medios electrónicos.

Establece que, para que a notificación se poida facer por medios electrónicos, o cidadán debe prestar o seu consentimento.

Por outra parte, indica que o sistema de notificación permitirá acreditar a data e hora no que se produza a posta a disposición do interesado do acto obxecto de notificación, así como a de acceso ao seu contido, momento a partir do cal a notificación se entenderá practicada a todos os efectos legais.

No seu apartado 5 establece que producirá os efectos propios da notificación por comparecencia o acceso electrónico polos interesados ao contido das actuacións administrativas correspondentes, sempre que quede constancia de devanditos accesos.

Na sede do Ministerio de Política Territorial proporciónase o acceso a devandito contido mediante o epígrafe “Os meus expedientes”.

Mediante este mesmo epígrafe tamén se pode obter información sobre o estado de tramitación dos expedientes.