X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en l’article 28, regula la pràctica de la notificació per mitjans electrònics.

Estableix que, perquè la notificació es pugui fer per mitjans electrònics, el ciutadà ha de donar el seu consentiment.

D’altra banda, indica que el sistema de notificació permetrà acreditar la data i l’hora en què es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació, així com la d’accés al contingut, moment a partir del qual s’entén que la notificació s’ha practicat a tots els efectes legals.

En l’apartat 5 estableix que produirà els efectes propis de la notificació per compareixença l’accés electrònic pels interessats al contingut de les actuacions administratives corresponents, sempre que quedi constància d’aquests accessos.

En la seu del Ministeri de Política Territorial es proporciona l’accés al contingut esmentat mitjançant l’epígraf “Els meus expedients”.

En aquest mateix epígraf també es pot obtenir informació sobre l’estat de tramitació dels expedients.