X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Información e verificación dos certificados

Información e verificación dos certificados

O artigo 6.1 do Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, indica a necesidade de pór a disposición dos cidadáns  a relación de sistemas de sinatura electrónica que, conforme ao previsto no antedito Real Decreto, sexan admitidos ou empregados na sede.

No caso da sede electrónica do Ministerio de Política Territorial, os certificados admitidos son os proporcionados na seguinte ligazón indicativa dos soportados na plataforma @firma do Ministerio.

Así mesmo, establece que estará accesible un sistema de verificación dos certificados da sede. A plataforma Valide, do Ministerio de Política Territorial, proporciona este servizo.