Informació i verificació dels certificats

Informació i verificació dels certificats

L’article 6.1 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, indica la necessitat de posar a disposició dels ciutadans la llista de sistemes de signatura electrònica que, d’acord amb el que preveu el reial decret esmentat, siguin admesos o utilitzats en la seu.

En el cas de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial, els certificats admesos són els proporcionats en el següent enllaç indicatiu dels suportats en la plataforma @firma del Ministeri de la Presidència.

Així mateix, estableix que estarà accessible un sistema de verificació dels certificats de la seu. La plataforma Valide, del Ministeri de la Presidència, proporciona aquest servei.