Canles de acceso

Canles de acceso

O Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, no seu artigo 3, require a identificación das canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede, con expresión, no seu caso, dos teléfonos e oficinas a través dos que tamén se pode acceder aos mesmos.

Serán canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede:

1º Para o acceso electrónico, Internet, a través da Subsede electrónica do Administraciones Públicas, cuxo enderezo de referencia é https://sede.administracionespublicas.gob.es/

2º Os rexistros regulados no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

3º Para a atención telefónica, os servizos de información departamental, no teléfono 91.273.9000.