X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Canles de acceso

Canles de acceso

O Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, no seu artigo 3, require a identificación das canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede, con expresión, no seu caso, dos teléfonos e oficinas a través dos que tamén se pode acceder aos mesmos.

Serán canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede:

1º Para o acceso electrónico, Internet, a través da Subsede electrónica do Administraciones Públicas, cuxo enderezo de referencia é https://sede.administracionespublicas.gob.es/

2º Os rexistros regulados no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

3º Para a atención telefónica, os servizos de información departamental, no teléfono 91.273.9000.