X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Canals d’accés

Canals d’accés

El Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics , en l’article 3, requereix la identificació dels canals d’accés als serveis disponibles en la seu, amb expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir.

Són canals d’accés als serveis disponibles en la seu:

1r Per a l’accés electrònic, Internet, a través de la Seu electrònica Administraciones Públicasl, l’adreça de referència de la qual és https://sede.administracionespublicas.gob.es/
2n Els registres regulats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3r Per a l’atenció telefònica, els serveis d’informació departamental, en el telèfon 91.273.9000.