Canals d’accés

Canals d’accés

El Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics , en l’article 3, requereix la identificació dels canals d’accés als serveis disponibles en la seu, amb expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir.

Són canals d’accés als serveis disponibles en la seu:

1r Per a l’accés electrònic, Internet, a través de la Seu electrònica Administraciones Públicasl, l’adreça de referència de la qual és https://sede.administracionespublicas.gob.es/
2n Els registres regulats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3r Per a l’atenció telefònica, els serveis d’informació departamental, en el telèfon 91.273.9000.