X
  • Aviso: Para visualizar las notificaciones en el ámbito de Extranjería deberá acceder a través de la opción "Mis Expedientes"

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils


En l’article 26,5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,  s’indica que cada seu electrònica en què estigui disponible un registre electrònic determinarà, segons l’àmbit
territorial en què el titular exerceix les seves competències, els dies que es consideraran inhàbils als efectes dels apartats anteriors.

Tot seguit es facilita la resolució que ho indica, publicada en el BOE del dia 11 de desembre de 2010.

 

Resolució de 9 de Diciembre de 2010, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2011, a l’efecte de còmput de termini. [PDF] [239 KB]

 

Correcció d’errates de la Resolució de 9 de Diciembre de 2010, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2011, a l’efecte de còmput de termini. [PDF] [232 KB]