X
  • Aviso: Para visualizar las notificaciones en el ámbito de Extranjería deberá acceder a través de la opción "Mis Expedientes"

Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

No artigo 26.5 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, indícase que cada sede electrónica na que estea dispoñible un rexistro electrónico determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela, os días que se considerarán inhábiles aos efectos dos apartados anteriores.

Facilítase a continuación a resolución que o indica, publicada no BOE do día 11 de decembro de 2010.

 

Resolución do 9 de Decembro de 2010, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2011, a efectos de cómputo de prazo. [PDF] [239 KB]

 

Corrección de erratas da Resolución do 9 de Decembro de 2010, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2011, a efectos de cómputo de prazo. [PDF] [232 KB]