Carnés de artillero

Obtener un certificado especial (carné de artillero) para el uso y manejo de explosivos en el seno de una empresa consumidora de explosivos autorizada

 RESUMO
  • A solicitude do carné de artilleiro sempre debe ser realizada pola empresa consumidora de explosivos na  que realiza as actividades propias o artilleiro
  • En relación ao tipo de voaduras que se poden realizar,  establécense dúas categorías e carné: o de artillero básico e o de artilleiro especializado. E en relación á experiencia, o carné de artilleiro ten á súa vez dúas modalidades de expedición: o carné de artilleiro provisional, válido por seis meses, e o carné de artilleiro definitivo, este derradeiro cunha validez máxima para cinco anos e só se poderá solicitar unha vez transcorridos os seis meses de validez do carné provisional.
  • Á hora de realizar a solicitude electrónica na SEDE  deberase dispoñer dun certificado electrónico de persoa física, ou de representante de persoa xurídica.     

               Solicitud Guardia Civil (PDF)