Carnés de artillero

Obtener un certificado especial (carné de artillero) para el uso y manejo de explosivos en el seno de una empresa consumidora de explosivos autorizada

 
SUMARI
  • La sol·licitud del carnet d'artiller sempre ha de ser realitzada per l'empresa consumidora d'explosius a la que realitza les activitats pròpies l'artillero.                                        
  • En relació al tipus de voladura que es poden realitzar, s'estableixen dues categories de carnet: el d'artiller bàsic i el d'artiller especialitzat. I en relació a l'experiència, el carnet d'artiller té al seu torn dues modalitats d'expedició: el carnet d'artiller provisional, vàlid per 6 mesos, i el carnet d'artiller definitiu, aquest últim amb una validesa màxima per a cinc anys i només es podrà sol·licitar una vegada transcorreguts els 6 mesos de validesa del carnet provisional.                                                                                                               
  • A l'hora de fer la sol·licitud electrònica en SEU s'haurà de disposar d'un certificat electrònic de persona física, o de representant de persona jurídica.

               Solicitud Guardia Civil (PDF)