X
  • Aviso: Para visualizar las notificaciones en el ámbito de Extranjería deberá acceder a través de la opción "Mis Expedientes"

Accesibilidade

Accesibilidade

Os sitios web das administracións públicas teñen o deber de cumprir cos criterios de accesibilidade indicados na norma UNE 139803:2004.


O Ministerio de Política Territorial traballa nun proceso de mellora continua para que os seus portais web cumpran cos principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos no artigo 4 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.